خوش آمدید. – Farsi

Wortwolke in Herzform mit dem Wort Willkommen in verschiedenen Sprachen

 

 

 

 

 

 

 

خوش آمدید.ReBBZ Wandsbek-Süd به بخش مشاوره

ما به مدارس، متخصصان محیط مدرسه، متولیان و دانش
آموزان مشاوره و پشتیبانی می کنیم.

:سوالات زیر اساس کار مشاوره ما هستند

دانش آموز به چه چیزی نیاز دارد؟ –
چه دیدگاهی برای دانش آموز وجود دارد؟ –
چگونه می توان با همکاری همه دست اندرکاران دیدگاهی –
برای دانش آموز ایجاد کرد؟

چگونه ما را پیدا کنید – مسیرها

ReBBZ WS مسیرها به 

نحوه تماس با ما.

بخش مشاوره
(ReBBZ Beratungsabteilung)

دوشنبه – جمعه : ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر

واحد آموزش
(ReBBZ Bildungsabteilung)

دوشنبه – پنجشنبه : ۷ صبح تا ۴ بعد از ظهر
جمعه : ۷ صبح تا ۱ بعد از ظهر